Appsi-testaaja

PIZZAN TILAA HELPOMMIN…

Sivupersoona ideoi jatkuvasti uusia tapoja kehittää tulkkauspalvelutoimintaa. Yksi tämän hetken suuremmista kompastuskivistä on välitysjärjestelmä, joka aiheuttaa harmia niin asiakkaille, tulkeille kuin Kelan välitykselle. Pizzan tilaaminen on helpompaa kuin tulkin ja haluaisimme muuttaa tämän.

Olemmekin kehittäneet uudenlaista applikaatiota tulkin tilaamiseen. Sen kehittämiseen on osallistunut viittomakielisiä asiakkaita sekä Sivupersoonan väkeä syksyn 2018 aikana. Nyt olemme näiden syksyn haastattelujen ja työpajojen perusteella kehittäneet ensimmäisen testiversion tilausapplikaatiosta. Se ei ole vielä valmis, eikä siinä ei ole vielä kaikkia toiminnallisuuksia, mutta haluamme palautetta sinulta – mahdollinen tuleva käyttäjä – jo tässä vaiheessa.

ILMOITTAUDU TESTAAJAKSI!

Järjestämme Sivupersoonan tilausapplikaation ensimmäisen version testaustilaisuuksia eri paikkakunnilla seuraavasti:

HELSINKI 3.6.2019 klo 17-19

TAMPERE 4.6.2019 klo 17-19

TURKU 6.6.2019 klo 17-19

JYVÄSKYLÄ 13.6.2019 klo 17-19

PORI 19.6.2019 klo 17-19

Testaustilaisuuksien tarkoituksena on saada palautetta testi-applikaatiosta, täsmentää asiakkaiden toiveita täydellisestä tilausjärjestelmästä sekä kerätä Kelaan terveisiä siitä, millainen välitysjärjestelmä vastaisi asiakkaiden toiveita. Tällä tapaa voimme saada äänemme kuuluviin, kun Kela jo valmistelee seuraavaa kilpailutusta.

Ilmoittaudu mukaan tästä.

SIVUPERSOONAN TIETOSUOJASELOSTE

KAMPANJAN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Sivupersoona Oy
Y-tunnus: 1857436-0
Postiosoite: Hämeenpuisto 28, FI-33200 Tampere Finland

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Nimi: Petri Nikkanen
Postiosoite: Hämeenpuisto 28, FI-33200 Tampere Finland
Puhelinnumero: +358 400 300 144
Sähköpostiosoite: petri.nikkanen@sivupersoona.com

3. REKISTERIN NIMI
Sivupersoona Oy:n (verkkosivujen) asiakasrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
palvelun toteuttaminen,
asiakastapahtumien varmentaminen,
asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
markkinointi,
analysointi ja tilastointi,
mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Sivupersoona voi lisäksi luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle henkilötietolain mukaisesti. Sivupersoona vastaa siitä, että tietojen käyttö ja luovutus tapahtuu lainsäädännön sallimissa rajoissa.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
mahdolliset luvat ja suostumukset,
mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä
VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:
suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

KIELTO-OIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä Sivupersoonaan sähköpostitse (petri.nikkanen@sivupersoona.com) tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
MANUAALINEN AINEISTO
Manuaalista aineistoa ei ole.
SÄHKÖISESTI TALLENNETUT TIEDOT
Rekisteri on suo­jattu ylei­sesti käy­tössä ole­villa tek­ni­sillä suo­jaus­me­ne­tel­millä. Rekisterin käyt­tö­oikeus edel­lyttää käyt­tä­jä­tun­nusta ja sala­sanaa. Rekisteri ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat suo­ja­tulla pal­ve­li­milla, luki­tussa tilassa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteriseloste on päi­vi­tetty 20.03.2018.