Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

 

Sivupersoona Oy:n asiakasrekisterin rekisteriseloste viittomakielellä.

 

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Sivupersoona Oy

Y-tunnus: 1857436-0

Postiosoite: Hämeenpuisto 28, FI-33200 Tampere Finland

 

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Tuomas Rissanen

Postiosoite: Hämeenpuisto 28, FI-33200 Tampere Finland

Puhelinnumero: +358 400 300 170

Sähköpostiosoite: tuomas.rissanen@sivupersoona.com

 

3. REKISTERIN NIMI

Sivupersoona Oy:n asiakasrekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • – asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • – palvelun toteuttaminen
 • – asiakastapahtumien varmentaminen
 • – asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
 • – markkinointi
 • – analysointi ja tilastointi
 • – mielipide- ja markkinatutkimukset
 • – sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Sivupersoona voi lisäksi luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle henkilötietolain mukaisesti. Sivupersoona vastaa siitä, että tietojen käyttö ja luovutus tapahtuu lainsäädännön sallimissa rajoissa.

 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • – yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
 • – rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • – ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • – asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
 • – viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot
 • – asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • – mahdolliset luvat ja suostumukset
 • – mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • – mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • – asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • – evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • – Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä
 • – VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Sivupersoona voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Henkilötietoja luovutetaan Sivupersoonan valikoiduille yhteistyökumppaneille palveluiden tuottamiseksi. Rekisteristä voidaan luovuttaa tietoja asiakkaiden suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli rekisteröity on antanut tähän yksiselitteisen suostumuksensa. Asiakkaat eivät saa luovuttaa näitä tietoja edelleen.

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

TARKASTUS- JA OIKAISUOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä sähköpostitse kohdassa 2. mainittuun vastuuhenkilöön tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

 

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

MANUAALINEN AINEISTO

Manuaalista aineistoa ei ole.

SÄHKÖISESTI TALLENNETUT TIEDOT

Rekisteri on suo­jattu ylei­sesti käy­tössä ole­villa tek­ni­sillä suo­jaus­me­ne­tel­millä. Rekisterin käyt­tö­oikeus edel­lyttää käyt­tä­jä­tun­nusta ja sala­sanaa. Rekisteri ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat suo­ja­tulla pal­ve­li­milla, luki­tussa tilassa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

 

Rekisteriseloste on päi­vi­tetty 29.10.2020.